ชมรมวิ่งสวนหลวงร.9

 

 

 

 

สมาชิกชมรมเดินวิ่งสวนหลวง ร.๙  ปี 2556

 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

1.       อาเจ็กวันชัย รังสิยาภรณ์รัตน์

8.    คุณวุฒิชัย ตั้งอุดมสิน 

2.       คุณณพงษ์  ดวงดี

9.     คุณณิชา เมธานาวิน

3.       คุณสกล สกลวิภาส

10.    คุณสมศักดิ์ วิเชียรดิลกกุล

4.       คุณเสนาะ พุ่มอ่อน

11.    คุณกิติพล สุภัทโรภาสพงศ์

5.       คุณอุดม อัครกุศลพงศ์

12.    คุณพิชัย วิริยะอำภานนท์

6.       คุณสมพร เดชณรงค์

  

7.       คุณปัญญา พิเชฐเมธากุล 

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานชมรม                       

          คุณ เสาวนีย์ เงาวะบุญพัฒน์


รองประธานชมรม 

1.       คุณชัยชนะ สีสวย  

2.       คุณรุ่งนภา  วิริยะอำพานนท์


 


 

 

ฝ่ายจัดหาทุน                         

1.       คุณชัยชนะ สีสวย

2.       คุณสมชาย สุภัทโรภาสพงศ์

3.       คุณกิติศักดิ์  จริยจรุงพงศ์ (เฮียอ๋า)

4.       คุณสกล สกลวิภาส

5.       คุณวีระ วารีประเสริฐ

 

เลขาธิการ           1. คุณการุณ อมรพัฒนา           2. คุณณิชา เมธานาวิน

 

ผู้ช่วยเลขาธิการ                    คุณกนกวรรณ  ธรรมะเสวก

 

ฝ่ายดำเนินการประชุม          

1.       คุณธนพร  อังคกุล

2.       คุณสุมิตรา  อมรวรพักตร์

 

 

ฝ่ายศิลป์            

1. คุณนภัส เงาวะบุญพัฒน์

2. คุณเมธา กระแสโสม                            

 

เหรัญญิก 

1.       คุณเสาวนีย์  เงาวะบุญพัฒน์

2.       คุณชลธร  อังคกุล

3.       คุณมธุรส  อุทัยวัฒนปรีชา

 

   

ผู้จัดการทีมแข่งขัน                คุณเย็นดี  อุทัยวัฒนปรีชา (เฮียย้ง)

 

ผู้ช่วยผู้จัดการทีมแข่งขัน       คุณมธุรส  อุทัยวัฒนปรีชา (เจ๊หลัน)

 

ฝ่ายดูแลเว็บบอร์ด                        

1.       คุณจรัญ พูลสวัสดิ์   

     

 

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ 

1.       อาจารย์จรัล  หมัดปัญญา

2.       คุณจรัญ  พูลสวัสดิ์

3.       คุณภวิสรา  ฮัทชินสัน

       

 

 

นายทะเบียน            คุณภรภัทร  เงาวะบุญพัฒน์

 

คณะทำงาน 

1.    คุณอุบล ชัยวัฒนสมวงศ์ 

  

2.    คุณจรัญ พูลสวัสดิ์ 

  

3.    คุณการุณ อมรพัฒนา  

  

4.    คุณเย็นดี อุทัยวัฒนปรีชา 

  

5.    คุณบุญยอด ธีระเรืองไชยศรี  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  6
Visits:  2,387,072
Today:  828
PageView/Month:  50,192